Arhitect Bucuresti, proiecte de case, proiecte case moderne, proiecte case mici

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1 Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de inginer constructor, respectiv inginer de instalatii si constituirea Ordinului Inginerilor Constructori din România, respectiv Ordinul Inginerilor de Instalatii din România, ca forma de organizare independenta, autonoma, apolitica si de interes public.

Art. 2 (1) Activitatea inginerilor constructori si de instalatii asociata arhitecturii, concepând si realizând structuri de rezistenta si instalatii pentru constructii se constituie ca act de cultura de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice.
(2) Creatia inginereasca trebuie sa asigure rezistenta, stabilitatea fizica si confortul de utilizare a constructiilor, prin functionarea instalatiilor creatiei arhitecturale, asigurând ca lucrarile de constructii si constructiile realizate sunt proiectate si executate astfel încât sa nu puna în pericol siguranta persoanelor si animalelor domestice, si a proprietatii, respectând totodata si alte cerinte esentiale în interesul bunastarii generale.

Art. 3 (1) Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot executa numai cu respectarea autorizatiei de construire pe baza unui proiect care respecta reglementarile privind proiectarea si executarea constructiilor.
(2) Planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu si planurile de urbanism general, precum si proiectul pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire se elaboreaza, avizeaza si aplica conform legii.
(3) Proiectele pentru structura de rezistenta a cladirilor si pentru instalatiile cladirilor mentionate la alineatul (1), ca si proiectele pentru orice alte lucrari de interes public vor fi elaborate de un inginer constructor cu drept de semnatura sau inginer de instalatii cu drept de semnatura.

Art. 4 (1) Poarta titlul de inginer constructor sau inginer de instalatii, cetatenii români absolventi cu diploma de licenta sau asimilata a institutiilor de învatamânt superior de specialitate recunoscute de statul român, cu durata studiilor de minim 4 ani.
(2) De asemenea, sunt considerati ingineri constructori sau ingineri de instalatii absolventii cu diploma de licenta ai unor institutii de învatamânt superior din strainatate, recunoscute de statul român, echivalenta cu diploma eliberata potrivit alineatului (1).

Art. 5 (1) Activitatea în domeniul ingineriei de constructii sau instalatii consta în:

 1. proiectarea inginereasca, consolidarea, asistenta tehnica si supravegherea lucrarilor de constructii, de amenajare a teritoriului, edilitare, restaurari de monumente, amenajari interioare si alte asemenea activitati;
 2. studiul, cercetarea, consilierea si reglementarea specifica în domeniul constructiilor, conceperea si utilizarea materialelor si tehnologiilor în constructii;
 3. verificarea, avizarea, aprobarea, controlul si expertiza tehnica a lucrarilor de constructii;
 4. formarea de cadre pentru activitatile din constructii la nivel profesional mediu si superior;
 5. conducerea lucrarilor de santier.

(2) Activitatea inginerului constructor sau de instalatii reprezinta un act complex de creatie tehnica în colaborare cu arhitectii si de furnizare de servicii care se realizeaza prin întocmirea de proiecte, studii, referate si rapoarte, teme si programe de proiectare sau cercetare, concursuri, documentatii tehnice si alte asemenea activitati.

Capitolul II
Exercitarea profesiei de inginer constructor sau de instalatii

Sectiunea 1: Dobândirea si exercitarea dreptului de semnatura
Art. 6 Exercitarea profesiei de inginer constructor sau de instalatii se face fie în sectorul privat, liber, independent si cu titlu individual potrivit dispozitiilor prezentei legi si a altor acte normative, fie în sectorul public, în care inginerii îsi exercita profesia având, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic sau alte functii, fiind supusi prevederilor legilor speciale, regulamentelor sau statutelor institutiilor respective.

Art. 7 (1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care îl exercita a întregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritate cu privire la calitatea solutiilor propuse, posibilitatilor tehnice de realizare si cu respectarea legislatiei în domeniu.
(2) Dreptul de semnatura se executa olograf cu mentionarea în clar a numelui, prenumelui si a numarului de înregistrare în Tabloul National al Inginerilor Constructori. Lucrarile colective trebuie sa poarte semnatura tuturor inginerilor care au contribuit la elaborarea lor.

Art. 8 (1) Inginerul constructor sau de instalatii dobândeste drept de semnatura daca a fost atestat si daca are capacitatea drepturilor civile. Dobândirea dreptului de semnatura atrage înscrierea în Tabloul National al Inginerilor din România.
(2) Conditiile în care inginerii cetateni straini pot dobândi drept de semnatura în România si pot solicita înscrierea în Tabloul National al Inginerilor din România vor fi stabilite prin conventii de reciprocitate încheiate de statul român sau de Ordinul Inginerilor din România si organizatia similara din tara de origine a solicitantului, cu respectarea legislatiei în domeniu din România.

Art. 9 Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibila cu situatiile în care:

 1. inginerul îndeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales în cadrul administratiei publice implicate în procesul de avizare sau de autorizare;
 2. inginerul este functionar public în cadrul autoritatii administratiei publice centrale sau locale care are în competenta avizarea, autorizarea si controlul lucrarii în cauza.

Art. 10 Constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit art. 281 din Codul Penal exercitarea dreptului de semnatura fara îndeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.

Sectiunea a 2-a: Modalitati de exercitare a profesiei de inginer constructor sau inginer de instalatii
Art. 11 (1) Pentru exercitarea profesiei, inginerii constructori sau inginerii de instalatii cu drept de semnatura pot constitui, la alegere, potrivit legii, birouri individuale, birouri asociate, societati civile profesionale sau antreprize de executie cuprinzând numai ingineri sau cuprinzând si alte profesii, sau îsi pot desfasura activitatea în temeiul unor contracte de munca sau a unor conventii civile potrivit legii, putând oricând schimba forma de exercitare a profesiei.
(2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei precizate la alin (1) inginerii constructori sau inginerii de instalatii pot dobândi calitatea de proiectant general, sef de lot, sef de santier sau alte functii de executie sau coordonare.
(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, inginerii constructori sau inginerii de instalatii pot angaja salariati.
(4) Societatile comerciale sau alte persoane juridice, care nu au în cadrul personalului un inginer cu drept de semnatura si care desfasoara activitati de proiectare, au obligatia ca pentru întocmirea documentatiilor prevazute în Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, respectiv Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, sa foloseasca serviciile unui inginer cu drept de semnatura, încheind cu acesta contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii.

Art. 12 (1) Birourile individuale de ingineri constituite potrivit legii se declara la Ordinul Inginerilor Constructori din România sau la Ordinul Inginerilor de Instalatii din România. Raporturile contractuale se stabilesc între biroul individual si client.
(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract.
(3) Formele si modalitatile de exercitare a profesiei, declarate Ordinului sunt înregistrate obligatoriu în Tabloul National al Inginerilor Constructori, respectiv Tabloul National al Inginerilor de Instalatii.

Art. 13 (1) Societatile civile profesionale se constituie, în conditiile legii de catre 2 sau mai multi ingineri cu drept de semnatura, prin contract de societate declarat Ordinului Inginerilor Constructori sau Ordinului Inginerilor de Instalatii din România.
(2) Raporturile contractuale se nasc între client si societatea civila profesionala, indiferent care dintre inginerii asociati sau salariati îndeplineste serviciul profesional.
(3) În cadrul societatilor civile profesionale, patrimoniul este comun si apartine asociatiilor în cote parti stabilite prin contractul de societate.

Sectiunea a 3-a: Drepturile si obligatiile inginerilor constructori si inginerilor de instalatii cu drept de semnatura
Art. 14 Inginerii constructori si inginerii de instalatii cu drept de semnatura au urmatoarele drepturi:

 1. sa elaboreze si sa semneze documentele prevazute la art. 3;
 2. sa verifice în timpul executiei lucrarilor conformitatea acestora cu autorizatie emisa, chiar daca asistenta tehnica nu le-a fost încredintata si sa conduca sau coordoneze executarea lucrarilor pe santier.
 3. sa beneficieze pentru serviciile prestate în relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;
 4. sa introduca în contractul încheiat cu clientul clauze privind protectia dreptului de autor.

Art. 15 Inginerii constructori si inginerii de instalatii cu drept de semnatura au urmatoarele obligatii:

 1. sa cunoasca si sa respecte reglementarile în vigoare referitoare la exercitarea profesiei;
 2. sa se conformeze si sa respecte codul deontologic al profesiei si regulamentului Ordinului;
 3. sa faca cunoscuta clientului obligatia de a obtine si respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute în lege;
 4. sa se preocupe de perfectionarea pregatirii si calificarii profesionale proprii;
 5. sa îsi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, întreaga responsabilitate profesionala fata de client si autoritati, manifestând constiinciozitate si probitate profesionala;
 6. sa serveasca interesele clientului în acord cu interesul public si cu exigentele profesionale. Actiunile si masurile care ar putea aduce prejudicii materiale sau morale clientului sunt interzise.

Sectiunea a 4-a: Suspendarea si încetarea dreptului de semnatura, Radierea din Tabloul National al Inginerilor Constructori sau din Tabloul National al Inginerilor de Instalatii
Art. 16 Dreptul de semnatura de suspenda:

 1. temporar, la cererea persoanei înscrise;
 2. dupa consumarea perioadei de timp cuprinsa în legea Ordinului Inginerilor Constructori sau Inginerilor de Instalatii pentru neplata cotizatiei, pâna la achitarea acesteia la zi;
 3. pe durata suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarâre judecatoreasca definitiva;
 4. cu titlu de sanctiune disciplinara pronuntata de conducerea Ordinului, conform legii.

Art. 17 (1) Dreptul de semnatura înceteaza:

 1. prin renuntarea scrisa la exercitiul dreptului de semnatura;
 2. în urma condamnarii definitive pentru o fapta prevazuta de lege, în directa legatura cu exercitarea dreptului de semnatura sau daca i s-a aplicat detinatorului dreptului de semnatura pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva.

(2) Încetarea dreptului de semnatura atrage radierea din Tabloul National al Inginerilor Constructori sau de Instalatii.

Capitolul III
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 18 (1) Dispozitiile privind constituirea Ordinului Inginerilor Constructori din România si al Inginerilor de Instalatii din România, precum si înscrierea în Tabloul National si întretinerea acestuia se stabilesc prin lege speciala.
(2) Prin aceeasi lege se stabilesc modalitatile de acces la dreptul de semnatura, a diferitelor categorii de ingineri, subingineri, termene si onorarii.

Art. 19 Asociatiile profesionale si patronale ale inginerilor constructori si ale inginerilor de instalatii se pot implica în elaborarea Regulamentului cadru al Ordinelor Inginerilor Constructori si de Instalatii si a codului Deontologic al profesiei.

Art. 20 (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României Partea I.
(2) Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

Cautari Frecvente:

 • inginerilor constructori

Clientii nostri