Arhitect Bucuresti, proiecte de case, proiecte case moderne, proiecte case mici

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (actualizata pana la data de 12 mai 2007*)

EMITENT: PARLAMENTUL ————–

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995. Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 12 mai 2007, cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 123 di n 5 mai 2007. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I Dispozitii generale

ART. 1 Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreag a durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activit ate.

ART. 2 Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, mod ificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.

ART. 3 Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a med iului inconjurator.

ART. 4 Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerentele economice.

ART. 5 Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte: a) rezistenta si stabilitate; b) siguranta in exploatare; c) siguranta la foc; d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; f) protectie impotriva zgomotului. ART. 5 Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sanatate si mediu; d) siguranta in exploatare; e) protectie impotriva zgomot ului; f) economie de energie si izolare termica. ————– Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007.

ART. 6 Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia. Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatori i de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.

ART. 7 In contractele care se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare cerintelor, precum s i garantiile materiale si alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare reglementarilor in vigoare, cu privire la cerintele prevazute la art. 5.

ART. 7 In contractele care se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare cer intelor esentiale, precum si garantiile materiale si alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale, referitoare la calitate, inferioare reglementarilor in vigoare, cu privire la cerintele esentiale prevazute la art. 5. ————-

Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”.

CAP. II Sistemul calitatii in constructii

ART. 8 Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calit atii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

ART. 9 Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii; b) calitatea produselor folosite la rea lizarea constructiilor; c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee; d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor; e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii; f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; g) activitatea metrologica in constructii; h) receptia constructiilor; i) comportarea in exploatare si interventii in timp; j) postutilizarea constructiilor; k) controlul de stat al calitatii in constructii.

ART. 10 Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementaril e tehnice se stabilesc, in principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate in constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora.

ART. 11 Certificarea calitatii produselor fol osite in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. ————- Alin. 2 al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”.

ART. 12 Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii stabilesc, in conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de depozitare, de punere in opera si de intretinerea a acestora. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure n ivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. ————- Alin. 2 al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al artic olului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”.

ART. 13 Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce p riveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor. ————- Alin. 1 al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.

ART. 14 Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizar ea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr -un sistem propriu conceput si realizat. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, prin personal propriu si respo nsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. ————- Alin. 2 al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”.

ART. 15 Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale.

ART. 16 Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu.

ART. 17 Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si doc umente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi ; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoa re la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Receptia constructiilor se face de catre investitor – proprietar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

ART. 18 Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul menti nerii cerintelor. Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in sc opul mentinerii cerintelor esentiale. ————- Alin. 1 al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.

ART. 19 Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.

ART. 20 Controlul de stat al calitatii in constructii cup rinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. Controlul de stat al calitatii in constructii se executa de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.

CAP. III Obligatii si raspunderi Sectiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor

ART. 21 Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si a u urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor. a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate; b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire; c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati; d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de construc tii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor; e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor; f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie; g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar; h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi. Sectiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

ART. 22 Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; ————- Litera b) a art. 22 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate; d) elaborarea caietelor de sar cini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului; e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; e) stabilirea, prin proiect, a f azelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; ————- Litera e) a art. 22 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului; f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insu sirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului; ————- Litera f) a art. 22 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. Sectiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor

ART. 23 Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii; b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea ce rintelor esentiale, precum si gestionarea probelor -martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; ————- Litera f) a art. 23 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor; g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale; ————- Litera g) a art. 23 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerinte lor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; ————- Litera i) a art. 23 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea c uvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii; k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor; m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie – factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti – in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Sectiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati

ART. 24 Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului. Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale al e proiectului. ————- Alin. 1 al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale” . Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. Responsabilii tehnici cu executia ates tati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. ————- Alin. 2 al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolulu i unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. Sectiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor

ART. 25 Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea d e urmarire a comportarii in timp a constructiilor; b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la instrainarea constructiei, noului proprietar; c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor , conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice; d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de p roiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii; e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile legale; f) asigurarea efectuarii lucraril or din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor in vigoare. Sectiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor

ART. 26 Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei; b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului; c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale; d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul; e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in e xploatare. Sectiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare

ART. 27 Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experiment ale preliminare, in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii; b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii; c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor, in vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale. Sectiunea 8 Obligatii si raspunderi comune

ART. 28 Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a un or constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si po stutilizarea acestora.

ART. 29 Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. Sectiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului

ART. 30 Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legal e in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarire a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. CAP. IV Sanctiuni

ART. 31 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte : pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatat ii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoa re de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

ART. 32 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunz ator si oprite prin dispozitii ale organelor de control, in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.

ART. 33 Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei: I. De la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei: —————— Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. I al art. 33 au fost modificate in functie de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalca rea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia; b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta. II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: II. De la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei: —————— Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. II al art. 33 au fost modificate in functie de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 2 4 mai 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale; b) neexecutarea obligatiilor privind urmarir ea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari; c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale; c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele esentiale, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale; ————- Litera c) a pct. II al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicar ea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14. III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei: III. De la 7.700.000 lei la 46.50 0.000 lei: —————— Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. III al art. 33 au fost modificate in functie de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 20 01. a) elaborarea de proiecte incomplete sau continind neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si insusirea acestora de catre specia listi verificatori de proiecte atestati; a) elaborarea de proiecte incomplete sau continind neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale, precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati; ————- Litera a) a pct. III al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 30 7 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei; b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale ale constructiei; ————- Litera b) a pct. III al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale; d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale; e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proi ecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor; e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a un or solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale; ————- Litera e) a pct. III al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii; g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21; h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale. IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei: IV. De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei —————— Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. IV al art. 33 au fost modificate in functie de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii; b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure niv elul de calitate corespunzator cerintelor; b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale; ————- Litera b) a pct. IV al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte; c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale; ————- Litera c) a pct. IV al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor; d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit l egii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale; ————- Litera d) a pct. IV al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 m ai 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare. V. De la 100.000 lei la 200.000 lei: V. De la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei: —————— Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. V al art. 33 au fost modificate in functie de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 2 4 mai 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati; b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei, referitoare la cerinte; b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor ap arute in timpul executiei, referitoare la cerinte esentiale; ————- Litera b) a pct. V al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inloc uirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte; c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili so lutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte esentiale; ————- Litera c) a pct. V al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 ma i 2007, prin inlocuirea cuvantului “cerinte” cu sintagma “cerinte esentiale”. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul exe cutiei; e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare; f) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control.

ART. 34 Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.

ART. 35 Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se f ac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Minis terul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.

ART. 36 Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. ————- *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra -Neamt: Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. In art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede ca, ori de cate ori intr -o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, ace asta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. Cap. V Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 37 Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale, in termen de 90 de zile de la d ata intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. 38 Regulamentele prevazute la art. 37 se aproba prin hotariri ale Guvernului. Procedurile prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.

ART. 39 Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 50/1991*) se va elibera numai pentru proiecte ve rificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei legi. ———– *) Legea nr. 50/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997.

ART. 40 Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70 % din cheltuie lile pentru lucrarile prevazute la art. 2. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata lucrarilor. Fondurile respective se utilizeaza 30 % pentru elaborarea reglementarilor tehnice si 70 % pentru controlul statului. Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiil or si a lucrarilor prevazute la art. 2 si pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire, cu exceptia proprietarilor, persoane fizice, care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata prestatiilor. Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor, potrivit prevederilor legale, si vireaza 30% din acest fond i n contul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a cercetarilor, testarilor, documentatiilor , studiilor, auditului, bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului; b) executarea prin Compania Nationala de Investitii – <> – S.A. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, in vede rea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate, a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant, inundatii, alunecari de teren, tasari si/sau prabusiri de teren si, dupa caz, pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului. ————- Alin. 1 al art. 40 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 12 noiembrie 2002. Intirzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar, prevazute la alin. 1, se penalizeaza cu 0,15 % pe zi de intirziere, fara a se depasi suma datorata. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico -profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si acreditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si ac reditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp, precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati, cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b). ————- Alin. 5 al art. 40 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 12 noiembrie 2002. ART. 41 Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sig urantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor, Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii, precum si orice alte dispozitii contrare. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Dep utatilor in sedinta din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN ———————-

Cautari Frecvente:

  • legea 10/1995 actualizata 2011 pdf

Clientii nostri