Arhitect Bucuresti, proiecte de case, proiecte case moderne, proiecte case mici

LEGE nr.325/2002 – aprobarea OG nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit

LEGE nr.325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 29 din 30 ianuarie 2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, emisa în temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1.Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1
Prezenta ordonanta instituie cadrul legal pentru reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente, cu scopul de a îmbunatati conditiile de igiena si confort termic si de a reduce pierderile de caldura, consumurile energetice, costurile de întretinere pentru încalzire si alimentare cu apa calda menajera, precum si de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.”
2.Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2
Reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizeaza prin programe nationale armonizate cu prevederile tratatelor internationale referitoare la eficienta energetica si la protectia mediului si dezvoltarea durabila.”
3.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4
Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirilor urmareste îmbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie care delimiteaza de exterior spatiile interioare încalzite, precum si cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de încalzire si de alimentare cu apa calda menajera, a centralelor termice, punctelor termice si retelelor de distributie a agentului termic si a apei calde menajere, care se gasesc în interiorul cladirilor sau adiacente acestora.”
4.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5
Statul sprijina persoanele fizice si juridice care întreprind masuri de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente, prin actiuni de informare gratuita a utilizatorilor, prin facilitati fiscale acordate unor categorii de utilizatori si agentilor economici care actioneaza efectiv în acest domeniu si prin stimularea promovarii surselor regenerabile de energie.”
5.Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

“Programele de reabilitare si modernizare termica”
6.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 6
(1) In baza politicii energetice a statului Guvernul va adopta anual programe nationale de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente, la propunerea ministerelor interesate.
(2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si a instalatiilor aferente sunt necesare urmatoarele masuri:
a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica;
b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protectie termica a cladirilor, a necesarului de materiale si echipamente si a fondurilor pentru proiectarea si executarea lucrarilor;
c) revizuirea si actualizarea reglementarilor tehnice referitoare la proiectarea si executarea protectiei termice a cladirilor si a instalatiilor aferente si stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia;
d) elaborarea de proiecte directoare si solutii-cadru pentru reabilitarea si modernizarea cladirilor si a instalatiilor aferente;
e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al caldurii pentru încalzire si alimentare cu apa calda menajera;
f) elaborarea de standarde nationale de eficienta energetica pentru cladiri.”
7.La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7
(1) Pentru cladirile prevazute la art. 3 se elibereaza certificatul energetic prin care se atesta performanta energetica a acestora – izolarea termica, randamentul energetic al echipamentelor si altele, dupa caz.”
8.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8
Societatile nationale si ceilalti agenti economici care opereaza în domeniul producerii si distribuirii energiei termice pentru încalzire si pentru prepararea apei calde menajere vor proceda la:
a) efectuarea de bilanturi energetice pentru sistemele care asigura alimentarea cu caldura si apa calda menajera;
b) efectuarea de reglaje periodice ale instalatiilor de încalzire si de alimentare cu apa calda menajera;
c) depistarea pierderilor de caldura si de apa din retelele de distributie pentru alimentarea cu caldura si apa calda menajera si efectuarea remedierilor necesare;
d) controlul termoizolatiei pentru conducte, cazane si schimbatoare de caldura si luarea, dupa caz, de masuri de remediere sau de înlocuire.”
9.La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
“a) evaluarea starii tehnice a cladirii asupra careia se intervine, prin:
– contactarea unui birou de consultanta sau a unei societati comerciale de management si servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de interventie si a asistentei tehnice de specialitate necesare, precum si pentru elaborarea certificatului energetic al cladirii;
– contractarea elaborarii expertizei tehnice privind starea cladirii si a instalatiilor aferente, formularea si analizarea variantelor de reabilitare si modernizare;”
10.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10
(1) Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirilor existente si a instalatiilor aferente se va asigura de:
a) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru:
– coordonarea activitatii de elaborare a reglementarilor tehnice din domeniul constructiilor;

– asigurarea elaborarii studiilor si proiectelor directoare si a standardelor de eficienta energetica, prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b), d) si f);
– a propune Guvernului spre aprobare programele nationale anuale de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente;
– stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor si a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultanta, expertizare, proiectare, executie si exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii;
– elaborarea si coordonarea programelor de pregatire si instruire a personalului cu atributii în reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente;
b) Ministerul Industriei si Resurselor, prin Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si prin filialele acesteia din tara, pentru:
– elaborarea de studii prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a);
– elaborarea de studii de fundamentare a reabilitarii termice a cladirilor si încadrarea în politica energetica a statului;
– monitorizarea performantelor cladirilor reabilitate termic, în scopul stabilirii directiilor de actionare si a politicilor de finantare;
– initierea de actiuni promotionale pentru educarea populatiei pe plan local;
c) Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, pentru emiterea reglementarilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termica asigurata din surse de alimentare centralizata;
d) directiile si/sau serviciile de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru:
– eliberarea certificatului energetic al cladirii;
– verificarea si avizarea documentatiei de reabilitare termica a cladirilor, finantate prin bugetul local;
e) administratia publica locala, pentru sustinerea actiunilor coordonate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, referitoare la economisirea energiei utilizate pentru încalzirea cladirilor si alimentarea cu apa calda menajera.”
11.La articolul 11, litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) atragerea de fonduri de la firme sau societati comerciale de management si servicii energetice;”
12.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 12
Proprietarii persoane fizice si/sau juridice romane, care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit aflate în proprietate, beneficiaza de:
a) scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al cladirii si a autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica;
b) scutire de impozit pe locuinta pe care o detin, pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.”
13.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 14
In termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementari tehnice necesare operatiunilor de audit si expertiza energetica a cladirilor existente.”
14.Articolul 16 se abroga.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 422 din data de 18 iunie 2002

Cautari Frecvente:

  • reabilitarea termica lege

Clientii nostri